Generelle handelsbetingelser

§ 1 Anvendelsesområde

(1) Alle varer og tjenesteydelser fra Nero AG er underlagt følgende generelle handelsbetingelser for Nero AG. Vilkår og betingelser, der afviger fra de anførte heri er kun gyldige, hvis de udtrykkeligt er godkendt af Nero AG.
(2) Disse generelle handelsbetingelser gælder også for fremtidige forretningsforbindelser, også selv om de ikke er udtrykkeligt er aftalt på forhånd.
(3) Mundtligt indgåede aftaler om sikkerhedsstillelse skal dokumenteres på varige dataloggere, f.eks. e-mail. Ændringer af reglerne, herunder bekræftelsesklausuler, samt aftaler om leveringstider, faste eller uden binding, kræver dokumenteret bekræftelse fra Nero AG.
(4) "Slut bruger" i henhold til disse generelle handelsbetingelser er en fysisk person, der afgiver ordrer hos Nero AG til formål, som ikke er forbundet med personens kommercielle eller freelance-aktiviteter. "Handlende" i henhold til disse generelle handelsbetingelser er en en fysisk eller juridisk person eller et personligt selskab med juridisk status, der køber varer fra Nero AG i forbindelse med udøvelse af sine kommercielle eller freelance-aktiviteter.


§ 2 Tilbud, indgåelse af en kontrakt, opfyldelse og levering Forpligtelser

(1) Tilbuddene på disse websteder er uforpligtende, medmindre andet udtrykkeligt aftalt som bindende. Ordrer anses kun for at være bindende, hvis bekræftet af Nero AG og gennemføres ved forsendelse af varerne. Mundtligt aftalt sikkerhedsaftaler er ikke effektive uden en skriftlig bekræftelse.
(2) Aftalen oprettes ved, at kunden sender en ordre pr. e-mail eller udfylder og formularen på internettet og ved, at Nero AG bekræfter og gennemfører ordren.
(3) For at undgå forsinkelser og fejlagtige leverancer skal alle ordrer angive produktnavnet, operativsystemet og den databærer, der skal leveres. Hvis der ikke udtrykkeligt anmodes om det, er disse oplysninger ikke nødvendige, forudsat at køberen udfylder webformularen fuldstændigt.
Hvis de bestilte varer ikke er er Nero AG berettiget til at træde tilbage fra kontrakten. Nero AG vil straks underrette kunden om en sådan manglende tilgængelighed og refundere til kunden kunden eventuelle omkostninger, der er opkrævet.


§ 3 Levering

(1) Alle angivne tidspunkter for afsendelse eller levering er kun skøn og skal er kun bindende for Nero AG, hvis de bekræftes skriftligt. Overholdelse af en anslået leveringsdato er altid afhængig af rettidig modtagelse af underleverancer. Hvis en underleverandør ikke kan levere af årsager, der ligger uden for Nero AG's ansvar, eller hvis leveringen forsinkes eller hindres af force majeure eller andre begivenheder, som Nero AG ikke kan AG ikke kan holdes ansvarlig for, er Nero AG berettiget til at trække sig fra kontrakten. I sådanne tilfælde har kunden ikke ret til at kræve erstatning. Sådanne begivenheder omfatter: brand, oversvømmelse, arbejdskonflikter, driftsproblemer, strejke, ændringer af tilladelser og love fra myndighedernes side, som ikke er en del af den normale drift risici. Kunden vil straks blive underrettet om en sådan misligholdelse i levering
(2) Der kan foretages delleverancer, medmindre kunden afviser dem, eller det er urimeligt for ham at acceptere dem. Hvis delleverancer er foretages, vil Nero AG kun opkræve emballage- og forsendelsesomkostninger én gang.


§ 4 Forsendelse/overgang af risici/ manglende modtagelse af varer

(1) Varerne leveres fra lageret hos Nero AG i Karlsruhe, Tyskland.
(2) Risikoen for tab eller skader overgår i alle tilfælde til den kunden, så snart forsendelsesvarerne forlader lageret eller Nero's kontor, og AG. Det samme gælder for leverancer frit bestemmelsessted.
(3) Hvis en kunde ikke ikke accepterer den solgte vare, er Nero AG berettiget til at kræve accept eller, efter eget valg, at efter eget valg kræve 10% af købsprisen som en fast erstatningssats, medmindre kunden beviser, at der ikke foreligger en skade eller at den har en lavere værdi. I tilfælde af en ekstraordinært stor skade forbeholder Nero AG sig ret til at gøre sine egne krav gældende. Hvis kunden ikke accepterer eller forsinker leveringen af varerne vil Nero AG opbevare varerne på kundens vegne og på kundens risiko i egne lokaler, hos en speditør eller på et offentligt lager. Under opbevaringstiden som følge af manglende eller forsinket modtagelse skal kunden betale Nero AG et fast beløb på Euro 20,-- pr. uge for opbevaring uden beviser til Nero AG gebyrer. Denne faste pris kan nedsættes, hvis kunden kan bevise, at der ikke er opstået omkostninger eller skader er opstået. I tilfælde af ekstraordinært høje lageromkostninger forbeholder Nero AG sig ret til at ret til at gøre sine egne krav gældende.


§ 5 Priser og betalingsbetingelser

(1) Listepriserne på websiderne er gældende på bestillingstidspunktet. Der ydes ikke rabat.
(2) Priserne for slutbrugere skal være forstås for leverancer ab Nero AG's virksomhedsområde, eksklusive omkostninger til emballage og fragt. Alle priser er i euro og kan ændres uden forbehold. varsel. Priserne for salg på hjemmemarkedet er inklusive moms.
Til emballering og fragt vil slutbrugerne blive pålagt yderligere omkostninger.
(3) Nero AG er ikke forpligtet til at acceptere betaling med checks eller veksler. Hvis denne betaling accepteres, skal den udgør betalingen en afregning af kontoen. Gebyrer for hævning og diskontering samt afgifter på veksler er for kundens regning. Nero AG garanterer ikke for rettidig fremlæggelse, meddelelse om protest og returnering af en veksling i tilfælde af misligholdelse.
(4) Nero AG leverer mod forskud betaling, efterkrav eller kreditkort. Leverancer til store virksomheder og offentlige myndigheder faktureres efter forudgående aftale. Forudbetaling forudbetaling eller afregning med kreditkort vil blive behørigt taget i betragtning på tidspunktet for fakturering. fakturering. Forsendelser til udlandet kan betales med kreditkort.
(5) På alle fakturaer, der ikke er betalt ved forfaldstidspunktet, beregner Nero AG renter på 5% over den tyske forbundsbanks gældende diskontosats. Retten til at gøre krav gældende yderligere krav som følge af forsinkelser forbeholdes. I tilfælde af en betaling i restance forfalder alle Nero AG's kunderelaterede tilgodehavender til betaling for øjeblikkelig afregning. Det samme gælder i tilfælde af en forringelse af kundens aktiver og af betaling, som kunden indstiller. Renteudgifter for forsinkede betalinger vil blive påløbet uden varsel.
(6) Hvis Nero AG gør krav på erstatning som skyldes brud på en købsaftale, skal der udbetales en erstatning svarende til et fast beløb på 15% af den aftalte pris, såfremt der ikke foreligger bevis for, at der er tale om en erstatning på af en væsentlig mindre skade. Retten til at gøre krav på en faktisk skade gældende på et større beløb er forbeholdt.


§ 6 Forbehold af ejendomsrettigheder.

(1) Alle leveringer og ydelser er underlagt et forbehold for alle ejendomsrettigheder. Nero AG forbliver ejer af alle leverede varer indtil fuld betaling af købsprisen er modtaget eller alle checks og veksler er indløst og alle andre krav er afviklet i overensstemmelse med den indgåede aftale mellem Nero AG og kunden.
(2) Kunden har ret til at videresælge den varer på betingelse af, at reglerne for transaktioner med den almindelige forretningsgang. Kunden har ikke ret til at afhænde varerne ved beskyttende transport eller ved pantsætning. Nero AG skal straks underrettes om tredjemands eventuelle dispositioner, herunder navnlig påtænkte pantsætninger og overdragelser, og alle dokumenter, der er nødvendige for intervention, skal fremlægges straks fremsendes.
(3) Udøvelse af ejendomsrettigheder og krav om tilbagebetaling er anses ikke for at udgøre en fortrydelse af kontrakten.
(4) Kunden overdrager hermed til Nero AG alle tilgodehavender, der opstår ved videresalg af den varer. Kunden kan med forbehold af Nero AG's tilbagekaldelse inddrive disse tilgodehavender. På Nero AG's anmodning skal kunden oplyse de overdragne fordringer og deres debitorer. Nero AG kan give meddelelse om overdragelsen til kundens debitorer.
(5) Varerne under Nero AG's ejerskab kan forarbejdes af kunden på vegne af Nero AG. Ejendomsretten til disse varer vil svare til markedsprisen på tidspunktet for forarbejdningen. Ved integration af de varer, der er omfattet af forbeholdet, med andre materialer, bliver Nero AG medejer af det nye produkt på grundlag af værdien af den af varerne i forhold til værdien af de andre materialer på tidspunktet for forarbejdning. Leveringen afløses af, at kunden tager det nye produkt gratis i besiddelse på vegne af Nero AG.
(6) I tilfælde af forsinkelse eller forventet betalingsforsinkelse fra kundens side, er Nero AG ret til at afhente alle de pågældende varer, som stadig er til rådighed for kunden. Kunden skal tillade adgang til sine lokaler for autoriserede medarbejdere eller agenter fra Nero AG i kontortid og uden forudgående meddelelse.
(7) Den forbeholdet af ejendomsretten frigives, hvis de sikrede midler overstiger den udestående gæld med mere end 20%.
(8) Hvis tredjemand gør rettigheder gældende til de varer, der er omfattet af forbeholdet, f.eks. i tilfælde af pantsætning, skal kunden angive, at Nero AG er ejer, og skal straks underrette Nero AG herom. Omkostninger som måtte opstå som følge af Nero AG´s indgriben er til debitering for den kunden.
(9) Nero AG har mulighed for at henføre betalinger til ældre forfaldne tilgodehavender. Modtagne betalinger kan modregnes i omkostninger til retssager - i navnlig retsforfølgning i første omgang, i anden omgang mod renter og endelig mod hovedgælden.


§ 7 Ret til tilbagebetaling

(1) I henhold til "German Bürgerlichem Gesetzbuch" giver Nero AG slutbrugeren ret til tilbagelevering i forbindelse med fjernsalg. Returneringen og tilbagelevering og tilbagetagelse af varerne skal gøres gældende inden for to uger. Den angivne frist for to uger begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor der er givet meddelelse om, at forretningen er afsluttet, men ikke før modtagelsen af varerne.
(2) Retten til tilbagelevering omfatter ikke gælder ikke for levering af software, hvis den leverede databærer er blevet afplomberet af slutbrugeren. Hvis cellofanindpakningen af varen rives over, anses det for at betragtes som useglelægning. Desuden gælder retten til tilbagelevering ikke i følgende tilfælde tilfælde af salg af serienumre, der er nødvendige for frigivelse af prøveversionen versioner af softwaren eller til frigivelse af en OEM-software i en detail version og for salg af opdateringer og plug-ins.
(3) Varerne skal være i en uberørt stand (komplet og uden skader, ledsaget af brugsanvisningen osv.). Hvis slutbrugeren er ansvarlig for beskadigelse, tab eller andre mangler, skal han kompensere Nero AG for varens reducerede eller fulde værdi.
(4) kravet og tilbagesendelse af varerne skal rettes til følgende adresse :
Nero AG, Rüppurrer Strasse 1a, 76137, Karlsruhe, Tyskland.

(5) Retten tilbageleveringsret gælder ikke for erhvervsdrivende. Fortrydelsesretten i henhold til i henhold til "German Bürgerlichem Gesetzbuch" er derfor uden virkning.


§ 8 Forbud mod modregning og tilbageholdelsesret

(1) Kunden er ikke berettiget til at modregne sine egne krav i betalinger med de af ham skyldige betalinger, medmindre kravet er støttet af retslige beviser.
(2) kunden er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger på grund af klager over kvaliteten, medmindre disse klager er ubestridte eller understøttet af retlige konstateringer.


§ 9 Softwareprodukt

(1) Det softwareprodukt, som kunden har købt, omfatter en databærer (cd-rom, disk, e-mail osv.), den tilhørende dokumentation, hvis den er tilgængelig, og et licens til brug af softwareproduktet i overensstemmelse med licens betingelser.
(2) Fra og med den første brug af softwarepakken skal kunden disse licensbetingelser og -vilkår. Softwareproduktet forbliver licensgiverens intellektuelle ejendom. Al produktdokumentation, varemærker og logoer, der vises i online-shoppen eller på internetsider, er ejendom af Nero AG. Ved brug af de leverede produkter er de ejendomsrettigheder, der tilkommer tredjeparter skal overholdes. Ved at åbne den forseglede diskemballage åbnes vedlagte licensbetingelser fra producenten anerkendes. En efterfølgende returnering eller udskiftning med et andet produkt er ikke tilladt.
(3) Kunden skal beskytte sig mod tab af data. Fordi nyinstallation eller en ændret installation af softwaren kan skabe risiko for tab af data, skal den skal kunden sørge for, at dataene sikres med alle tilgængelige midler.


§ 10 Beskyttelsesrettigheder

Med købet af softwareprogrammet erhverver kunden en enkelt brugsret. Overdrageligheden af denne rettighed samt udfærdigelse af et sikkerhedskopi er bestemt af reguleringen i EULA'en (End User License Agreement); en kopi af denne er regelmæssigt vedlagt produktet. Udarbejdelse af kopier er generelt ikke tilladt, medmindre det udtrykkeligt er aftalt i individuelle tilfælde. Desuden skal kunden respektere alle intellektuelle ejendomsrettigheder til varerne og skal i tilfælde af videresalg videregive begrænsningen af den brugsretten til sine kunder. Brugen på et internt netværk er kun tilladt på grundlag af en licens, der udtrykkeligt er udvidet til dette formål.


§ 11 Garanti/ansvarsfraskrivelse

(1) I tilfælde af kvalitetskrav er garantien efter Nero AG's valg, begrænset til erstatningsleverancer eller efterfølgende reparation. Nero AG fraskriver sig enhver udtrykkelige eller underforståede garantier for egnethed til et bestemt formål og salgbarhed. Nero AG's frigivelse af en ny version af software betyder ikke udgør ikke en mangel ved den tidligere solgte software.
(2) Hvis reparationer eller erstatningsleverancer mislykkes inden for en passende frist, skal kunden har kunden mulighed for at kræve nedsættelse af købsprisen eller at træde tilbage fra kontrakten. Den angivne frist vil ikke være mindre end fire uger. Reparationer eller erstatningsleverancer betragtes som mislykkede, hvis tre forsøg på at korrigering af kvalitetskravene er mislykkedes.
(3) Meddelelse om synlige mangler eller gennemsigtige skader skal meddeles skriftligt til Nero AG inden for ti (10) arbejdsdage dage fra modtagelsen af varerne på bestemmelsesstedet, dog under alle omstændigheder inden varerne er blevet forarbejdet eller samlet.
Hvis der ikke indgives nogen kvalitetsklage inden for den fastsatte frist efter modtagelsen af forsendelsen, er varerne anses varen for at være accepteret af kunden, og alle garantikrav er forældet. På for at give rettidig meddelelse er rettidig afsendelse af meddelelsen tilstrækkelig; den bevisbyrden ligger hos kunden. Håndværkere skal kontrollere kvalitet og varens fuldstændighed straks efter modtagelsen og skal underrette Nero AG om konstaterede mangler uden forsinkelse. De leverede varer anses for at være accepteret, hvis en forhandler undlader at kontrollere de modtagne varer og at underrette Nero AG om eventuelle mangler inden for den fastsatte frist, medmindre manglen var skjult ved inspektionen. Meddelelse om en senere konstateret mangel skal også gives til Nero AG uden forsinkelse. I modsat fald betragtes disse mangelfulde varer som accepteret. Anmeldelse af kvalitetsklager skal ske skriftligt og manglerne skal beskrives i detaljer. Desuden gælder §§ 377 f. HGB (tysk Handelsgesetzbuch) finder tilsvarende anvendelse.
(4) Hvis kvalitetsklagen ikke er berettiget, og varen er fejlfri, er Nero AG berettiget til at opkræve kunden for forsendelses- og kontrolomkostninger på Euro 15,-- pr. artikel. Kunden har ret til at bevise, at de respektive udgifter er lavere, mens Nero AG kan føre bevis for, at de er højere.
(5) Garantien dækker ikke mangler, hvis varerne behandles forkert, anvendes, ændres eller slides af overdreven brug. Garantien gælder ikke, hvis kunden eller en tredjepart installerer de kontraktlige varer forkert eller hvis vedligeholder dem på egen hånd, reparation, modificerer eller udsætter dem for et arbejdsmiljø, der ikke er foreneligt med de angivne krav til installationen.
(6) Krav fra en kunde vedrørende erstatning på grund af manglende opfyldelse eller mangelfuld kontraktindgåelse, misligholdelse af aftalte accessoriske forpligtelser, følgeskader som følge af mangler, skader som følge af uautoriserede handlinger og andre juridiske grunde er er udelukket, forudsat at Nero AG er ansvarlig for manglende levering af garanterede egenskaber, for forsætlig handling eller for grov uagtsomhed. Denne udelukkelse gælder ikke gælder ikke for krav i henhold til den tyske produktansvarslov (tysk Produkthaftungsgesetz).
(7) Garantiperioden er 12 måneder fra leveringen. Ved slutbrugeres køb af forbrugsvarer forlænges garantiperioden til 24 måneder.


§ 12 Databeskyttelse og fortrolighed

Alle indhentede personoplysninger behandles fortroligt. De nødvendige oplysninger til brug for forretningstransaktioner vil blive opbevaret og vil kun blive videregivet til tilknyttede virksomheder og underleverandører med henblik på behandling af ordrerne. Nero AG henviser kunderne til den erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, der er offentliggjort på webstedet.


§ 13 Kommunikation

(1) For så vidt som aftalepartnerne kommunikerer via e-mail, skal de anerkender de den ubegrænsede gyldighed af hensigtserklæringen, der fremsendes ad denne vej, i overensstemmelse med følgende bestemmelser.
(2) I e-mail kan normale erklæringer ikke undertrykkes eller omgås ved at gøre dem anonymt. Det betyder, at erklæringerne skal angive postnummer og e-mailadresser på afsenderne, datoer og klokkeslæt for afsendelsen og, ved deres slutningen en gentagelse af afsendernes navne. En e-mail, der er modtaget i overensstemmelse med disse bestemmelser vil blive betragtet som værende afsendt af den anden partner, forudsat at hvis der ikke fremlægges bevis for det modsatte.
(3) Alle meddelelser skal være affattet på Engelsk sprog.


§ 14 Embargo regler

Kunden er klar over, at de produkter, der leveres af Nero AG, er delvis omfattet af eksportforbud, og han forpligter sig til at overholde restriktioner angivet af Nero AG.


§ 15 Overdragelse af fordringer

Kunden må ikke overdrage eller overføre rettigheder og forpligtelser der følger af kontrakten.


§ 16 Tvister

Disse vilkår og betingelser udgør hele aftalen mellem Nero AG og dets kunder. Hvis en del, bestemmelse eller klausul i vilkårene og betingelserne eller anvendelsen heraf på nogen person eller omstændigheder, anses for at være ugyldig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal en sådan afgørelse ikke påvirke og skal lade gyldige alle andre dele, bestemmelser, klausuler eller anvendelser af vilkårene og betingelser, og med henblik herpå skal betingelserne behandles som som værende adskilte. De afsnitstitler, der anvendes i disse vilkår og betingelser, er udelukkende for nemheds skyld og har ingen juridisk eller kontraktmæssig virkning.


§ 17 Handelsmæssigt og juridisk hjemsted

Det kommercielle hjemsted for de kontraherende parters opfyldelse er den Nero AG's hjemsted i Karlsruhe, Tyskland. Der er aftalt følgende hjemsted være den domstol, der er kompetent for opfyldelsesstedet, hvis kunden er en erhvervsdrivende, en juridisk person eller en offentligretlig særinstitution, eller hvis han ikke har en almindelig værneting i Forbundsrepublikken Tyskland. De kontraherende parter er enige om, at alle retsforhold i forbindelse med denne kontrakt nu og efter opfyldelse af kontrakten skal fortolkes og håndhæves i overensstemmelse med tysk ret, med undtagelse af FN's købsret.
Hvis du har spørgsmål vedrørende disse generelle handelsbetingelser, bedes du kontakte os