Általános kereskedelmi feltételek

§ 1 Alkalmazási kör

(1) A Nero AG minden árujára és szolgáltatására a következő Általános feltételek vonatkoznak. Nero AG Általános Szerződési Feltételei. A megadottaktól eltérő feltételek csak akkor érvényesek, ha azokat a Nero AG kifejezetten jóváhagyta.
(2) Ezek az általános Általános Szerződési Feltételek a jövőbeni üzleti kapcsolatokra is vonatkoznak, még akkor is, ha azok nem előzetesen nem állapodtak meg kifejezetten.
(3) A szóban megkötött biztosítéki megállapodásoknak tartós adatrögzítőkön, például e-mailben kell dokumentálni. A szabályok módosítása, beleértve a megerősítő záradékokat, valamint a szállítási határidőkre vonatkozó megállapodásokat, a szilárd vagy kötelezettségvállalás nélkül, a Nero AG dokumentált megerősítését igénylik.
(4) "Vége Felhasználó" a jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében az a természetes személy, aki megrendelést ad le. a Nero AG-nál olyan célból, amely nem kapcsolódik a személy kereskedelmi tevékenységéhez. vagy szabadfoglalkozású tevékenységgel kapcsolatos. "Kereskedő" a jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében egy olyan személy, aki természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező személyi társaság, aki árut vásárol. a Nero AG-tól kereskedelmi vagy szabadfoglalkozású tevékenységének keretében vásárol.


§ 2 Ajánlatok, szerződéskötés, teljesítés és szállítás Kötelezettségek

(1) Az ajánlatok ezeken a weboldalakon kötelezettségvállalás nélkül, kivéve, ha másképp nem rendelkezik. kifejezetten kötelező érvényűnek tekintik. A megrendelések csak akkor tekinthetők kötelező érvényűnek, ha a Nero AG visszaigazolja és az áru elküldésével teljesül. Szóbeli megállapodás biztosítékok nem érvényesek írásbeli megerősítés nélkül.
(2) A szerződés azáltal jön létre, hogy az ügyfél e-mailben elküldi a megrendelést vagy kitölti és a webes űrlapot, valamint a Nero AG általi visszaigazolással és a megrendelés teljesítésével. a megrendelést.
(3) A késedelmek és a téves szállítások elkerülése érdekében minden megrendelésnek a termék nevét, az operációs rendszert és a szállítandó adathordozót. szállítandó adathordozót. Ha nem kérik kifejezetten, ez az információ nem szükséges, feltéve, hogy a vásárló teljesen kitölti a webes űrlapot.
Ha a megrendelt áruk nem a Nero AG jogosult elállni a szerződéstől. A Nero AG haladéktalanul értesíti az ügyfelet a nem elérhetőségről, és visszatéríti a a felszámított költségeket.


§ 3 Szállítás

(1) A feladásra vagy szállításra megadott időpontok csak becslések, és a következőkre vonatkoznak csak akkor kötelező érvényűek a Nero AG számára, ha azt írásban megerősítik. A becsült határidő betartása szállítási határidő betartása mindig az utánpótlás időben történő beérkezésétől függ. Ha egy a Nero AG-n kívül álló okokból nem tud szállítani, vagy ha az alvállalkozó a a szállítást vis maior vagy más, a Nero AG által nem befolyásolható esemény késlelteti vagy akadályozza. AG nem tehető felelőssé, a Nero AG jogosult elállni az alvállalkozótól. szerződéstől. Ilyen esetben a vevő nem jogosult kártérítési igényt érvényesíteni. Ilyen események a következők: tűzvész, árvíz, munkaügyi viták, működési problémák, sztrájk, módosítások, stb. engedélyek és törvények hatósági megváltoztatása, amelyek nem tartoznak a szokásos működési kockázatok közé tartoznak. A megrendelőt haladéktalanul értesítik az ilyen mulasztásról a szállítás
(2) Részszállítások teljesíthetők, kivéve, ha a megrendelő ezt elutasítja. azokat, vagy azok elfogadása számára nem ésszerű. Ha a részszállítások a Nero AG a csomagolási és szállítási költségeket csak egyszer számítja fel.


§ 4 Szállítás/ Kockázatátadás/Átvétel elmulasztása

(1) Az árukat a Nero AG karlsruhei raktárából szállítják, Németországban.
(2) A kárveszély minden esetben az ügyfélre száll át. a vevőre, amint a szállítandó áru elhagyja a raktárt vagy a Nero AG. Ugyanez vonatkozik a szállításokra szabad rendeltetési helyre.
(3) Ha az ügyfél az eladott árut nem veszi át, a Nero AG jogosult az átvételt követelni, vagy a vevőnek választása szerint a vételár 10%-jét kártérítési átalányként követelni, kivéve, ha a vevő bizonyítja, hogy a kár nem áll fenn, vagy alacsonyabb értékű. A weboldalon kivételesen nagy kár esetén a Nero AG fenntartja magának a jogot, hogy saját követeléseinek érvényesítését. Ha a vevő nem veszi át, vagy késedelmesen veszi át a az áru átvételét, a Nero AG az árut az ügyfél nevében és az ügyfélnél tárolja kockázatára a saját telephelyén, illetve egy szállítmányozó vagy egy közraktárban. A weboldal alatt az átvétel elmaradása vagy késedelme miatti tárolás ideje alatt a vevő köteles a Nero AG-nak a tárolásért heti 20,-- euró utalvány nélküli átalánydíjat kell fizetnie. díjakat. Ez az átalánydíj csökkenthető, ha az ügyfél bizonyítja, hogy nem keletkeztek költségek vagy károk. keletkezett. Rendkívül magas tárolási költségek esetén a Nero AG fenntartja magának a jogot. a jogot, hogy saját követeléseit érvényesítse.


§ 5 Árak és fizetési feltételek

(1) A weboldalakon feltüntetett listaárak a megrendelés időpontjában érvényesek. Kedvezményt nem adunk.
(2) A végfelhasználókra vonatkozó áraknak a következőknek kell lenniük a Nero AG telephelyéről történő szállításokra értendők, kivéve a következő költségeket csomagolási és szállítási költségek nélkül. Minden ár euróban értendő, és a következő nélkül változhat értesítés nélkül változhatnak. A belföldi értékesítésre vonatkozó árak tartalmazzák az ÁFA-t.
Csomagoláshoz és a szállításért a végfelhasználóknak további költségeket kell fizetniük.
(3) A Nero AG nem nem köteles csekkekkel vagy váltókkal történő fizetést elfogadni. Ha elfogadják, ez a fizetés a számla kiegyenlítésének minősül. A pénzfelvétellel kapcsolatos díjak és diszkontálás, valamint a váltók után fizetendő adók az ügyfelet terhelik. Nero AG nem garantálja a pontos bemutatását, az óvásról való értesítést és a visszaküldést. a váltó be nem váltása esetén.
(4) A Nero AG előleg ellenében teljesít előleg, utánvétel vagy hitelkártya ellenében. Nagyvállalatoknak és hatóságok részére előzetes megállapodás szerint kerül kiszámlázásra. Előleg vagy hitelkártyás fizetés a szállításkor megfelelően figyelembe vehető. számlázáskor. A külföldre irányuló szállítások hitelkártyával fizethetők.
(5) Minden a Nero AG az esedékességkor ki nem fizetett számlák után 5% kamatot számít fel az alábbiak szerint a Német Szövetségi Bank mindenkori diszkontkamatlába felett. Az érvényesítés joga késedelmekből eredő további követelések érvényesítésének joga fenntartva. Fizetési késedelem esetén a késedelem esetén a Nero AG valamennyi vevővel kapcsolatos követelése esedékessé válik. azonnali kiegyenlítésre. Ugyanez vonatkozik a Nero Nero követeléseinek romlása esetén is. az ügyfél vagyonának és a fizetésnek az ügyfél általi felfüggesztése esetén. Kamatköltségek késedelmes fizetések esetén felszólítás nélkül keletkeznek.
(6) Ha a Nero AG kárigényt támaszt. az adásvételi szerződés megszegésével okozott kártérítést, a Nero Nero egy átalányösszegnek megfelelő kártérítést 15% összegű átalányt kell felszámítani, feltéve, hogy nem bizonyítható, hogy lényegesen kisebb kárról van szó. A tényleges kárigény érvényesítésének joga ennél nagyobb összegű kárigény érvényesítését fenntartjuk.


§ 6 Tulajdonosi jogok fenntartása.

(1) Minden szállítás és szolgáltatás az összes tulajdonjogok fenntartása. A Nero AG továbbra is tulajdonosa marad minden leszállított árunak, amíg a teljes a vételár teljes kifizetéséig, vagy az összes csekk és váltó beváltásáig. és minden egyéb követelés a megkötött szerződésnek megfelelően kiegyenlítésre került. Nero AG és a vevő között létrejött szerződésnek megfelelően.
(2) A megrendelő jogosult továbbértékesíteni a az árut azzal a feltétellel, hogy a vevőnek meg kell felelnie az ügyletekre vonatkozó szabályoknak. a rendes üzletmenet során. Az ügyfél nem jogosult az áruval rendelkezni védőszállítással vagy zálogba adással. A Nero AG-t haladéktalanul értesíteni kell minden harmadik fél általi rendelkezésről, beleértve különösen a tervezett zálogba adást is és elidegenítéseket, és a beavatkozáshoz szükséges valamennyi dokumentumot be kell nyújtani. haladéktalanul be kell nyújtani.
(3) A tulajdonosi jogok gyakorlása és a restitúció igénylése nem minősülnek a szerződéstől való elállásnak.
(4) Az ügyfél a vevő ezennel a Nero AG-ra engedményezi a termék továbbértékesítéséből eredő valamennyi követelését. áruk továbbértékesítéséből származik. A vevő - a Nero AG általi visszavonás függvényében - behajthatja ezeket a követeléseket. A Nero AG felszólítására a vevő köteles az engedményezett követeléseket követeléseket és azok adósait. A Nero AG az engedményezésről értesítést küldhet. az ügyfél adósait.
(5) A Nero AG tulajdonában lévő áruk az ügyfél a Nero AG nevében dolgozhatja fel. A tulajdonjogok a ezen árukra vonatkozó tulajdonjogok a Nero Nero Nero által a Nero Nero Nero által forgalmazott termékek feldolgozásra. A fenntartás alá tartozó áruknak a Nero Nero egyéb árukkal való összekapcsolásakor a Nero AG az érték alapján társtulajdonosa lesz az új terméknek. az áru értékének a többi anyagnak az átruházás időpontjában érvényes értékével arányos részarányában. feldolgozásának időpontjában. A szállítás helyébe az lép, hogy a vevő az új Nero AG nevében ingyenesen birtokba veszi az új terméket.
(6) Abban az esetben, ha a vevő fizetési késedelme vagy várható fizetési késedelme esetén a Nero AG jogosult a még a vevőnél lévő összes érintett árut beszedni. Az ügyfél köteles engedélyezni, hogy a telephelyére az arra felhatalmazott alkalmazottak vagy a a Nero AG megbízottjainak engedélyezni, munkaidőben és előzetes bejelentés nélkül.
(7) A a tulajdonjog-fenntartás feloldásra kerül, ha a biztosított pénzeszközök meghaladják a következő összeget a fennálló tartozást több mint 20%-tal.
(8) Ha harmadik felek jogokat érvényesítenek a következőkre a foglalás alá eső árukra, pl. zálogba adás esetén, a vevő köteles feltüntetni, hogy a Nero AG a tulajdonos, és erről haladéktalanul értesítenie kell a Nero AG-t. Költségek amelyek a Nero AG beavatkozásából eredhetnek, a Nero AG-t terhelik. az ügyfél terhére.
(9) A Nero AG-nak lehetősége van arra, hogy a kifizetéseket a régebbi lejárt esedékességű követelésekre. A kapott kifizetések beszámíthatók a jogi eljárások költségeibe - a elsősorban a bírósági eljárásokra, másodsorban a kamatokkal szemben. és végül a fő tartozással szemben.


§ 7 Visszaszolgáltatási jog

(1) A "German Bürgerlichem Gesetzbuch" értelmében a Nero AG a végfelhasználónak a következőket biztosítja a távértékesítési ügylet esetén a visszaszolgáltatás jogát. A visszaküldés és visszavételét két héten belül kell érvényesíteni. A megjelölt határidő két hét kezdődik az üzlet befejezésének bejelentésekor, de nem az áru átvételét megelőzően.
(2) A visszaszolgáltatáshoz való jog nem terjed ki a szoftverek szállítása esetén, ha a szállított adathordozót feloldották a plombát a végfelhasználó. Az áru celofáncsomagolásának felszakítása úgy tekintendő, hogy a feloldásnak minősül. Továbbá a visszaszolgáltatási jog nem alkalmazható a következő esetekben a próbaverzió kiadásához szükséges sorozatszámok értékesítése esetén. vagy az OEM-szoftver kiskereskedelmi forgalomban történő kiadásához szükséges verzió, valamint a frissítések és bővítmények értékesítéséhez.
(3) Az árunak a következőkben kell lennie érintetlen állapotban (hiánytalanul és sérülésmentesen, a használati utasítással együtt) stb.). Ha a végfelhasználó felelős a sérülésért, elvesztésért vagy egyéb hibákért, akkor köteles a Nero AG-nak megtéríteni az áru csökkentett vagy teljes értékét.
(4) A követelés a visszaszolgáltatásra és az áru visszaküldésére vonatkozó igényt a következő címre kell címezni :
Nero AG, Rüppurrer Strasse 1a, 76137, Karlsruhe, Németország.

(5) A jog A restitúció joga nem vonatkozik a kereskedőkre. Az elállási jog szerint "German Bürgerlichem Gesetzbuch" szerint ezért nem hatályos.


§ 8 Elszámolási tilalom és visszatartási jog

(1) Az ügyfél nem jogosult saját követeléseit a kifizetésekkel szemben beszámítani. az általa esedékes követelésekkel szemben, kivéve, ha a követelést jogi megállapításokkal támasztják alá.
(2) Az ügyfél nem jogosult a kifizetések visszatartására a minőségre vonatkozó panaszok miatt, kivéve ha ezek a panaszok nem vitatottak vagy jogi megállapításokkal alátámasztottak.


§ 9 Szoftvertermék

(1) Az ügyfél által megvásárolt Szoftvertermék tartalmaz egy adathordozót. (CD-ROM, lemez, e-mail, stb.), a hozzá tartozó dokumentációt, ha van ilyen, és egy a szoftverterméknek a licencnek megfelelő használatára vonatkozó licencet feltételekkel.
(2) A szoftvercsomag első használatától kezdődően a ügyfél elfogadja ezeket a licencfeltételeket. A szoftvertermék a licencadó szellemi tulajdona marad. Minden termékdokumentáció, az online áruházban vagy az internetes oldalakon megjelenő márkanevek és logók a Nero AG tulajdonát képezik. A szállított termékek használata során a tulajdonjogok a harmadik felek tulajdonjogait be kell tartani. A lezárt lemezcsomagolás felnyitásával a mellékelt licencfeltételeket a gyártó tudomásul veszi. Egy későbbi visszaküldés vagy más termékkel való csere nem megengedett.
(3) Az ügyfél köteles megvédeni magát az adatvesztéstől. Mivel az új telepítés vagy egy módosított telepítése az adatvesztés kockázatát hordozza magában, a az ügyfélnek gondoskodnia kell arról, hogy az adatokat minden rendelkezésre álló eszközzel biztosítsa.


§ 10 Védelmi jogok

A szoftver megvásárlásával a vásárló egyetlen, a szoftverhez tartozó használati jogot. Ennek a jognak az átruházhatósága, valamint a szoftverek biztonsági másolat készítését az EULA (End User License, végfelhasználói licenc) szabályozása határozza meg. Agreement); ennek egy példányát rendszeresen csatolják a termékhez. Másolatok készítése általában nem engedélyezett, kivéve, ha erről kifejezetten megállapodtak az egyes esetekben. Ezenkívül az ügyfélnek tiszteletben kell tartania minden szellemi tulajdonjogot. az árukra vonatkozóan, és viszonteladás esetén tovább kell adnia a korlátozás felhasználási jog korlátozását a vevőinek. A belső hálózaton történő felhasználás csak a következő esetekben engedélyezett kifejezetten erre vonatkozóan kiterjesztett licenc alapján engedélyezett.


§ 11 Jótállás/felelősség kizárása

(1) Minőségi kifogások esetén a garancia a Nero AG választása szerint, a csereszállításra vagy utólagos javításra korlátozódik. A Nero AG kizár minden kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságot a meghatározott célra való alkalmasságra és a a kereskedelmi forgalomban való alkalmazhatóságot. A szoftver új verziójának a Nero AG általi kiadása nem jelent nem jelenti a korábban értékesített szoftver hibáját.
(2) Ha a javítások vagy a csereküldések megfelelő időn belül meghiúsulnak, az ügyfél a vevőnek lehetősége van a vételár csökkentését követelni, vagy elállni a vásárlástól. a szerződéstől való elállás. A megadott határidő nem lehet kevesebb négy hétnél. A javítás vagy vagy pótlás sikertelennek minősül, ha a javításra vagy a pótlásra tett háromszori kísérletet a minőségi kifogások kijavítására tett háromszori próbálkozás sikertelen volt.
(3) Nyilvánvaló hibákról szóló értesítés vagy az átlátszó károkat tíz (10) munkanapon belül írásban kell bejelenteni a Nero AG-nak. az áru rendeltetési helyen történő átvételétől számított 10 napon belül, de minden esetben a Nero Nero az áru feldolgozása vagy összeszerelése előtt.
Ha nem nyújtanak be minőségi panaszt a szállítmány átvételét követő meghatározott időn belül, az árukat a vevő által elfogadottnak tekintendő, és minden szavatossági igény elévül. A weboldalon az időben történő értesítéshez elegendő az értesítés időben történő elküldése; a a bizonyítási teher az ügyfelet terheli. A kereskedőknek ellenőrizniük kell a minőséget és az áru átvételét követően azonnal ellenőrizni kell annak minőségét és teljességét, és értesíteni kell a Nero AG-t a felfedezett hibákról haladéktalanul értesíteni. A leszállított árukat úgy kell tekinteni, hogy ha a kereskedő elmulasztja az átvett áru ellenőrzését és a Nero AG értesítését. az esetleges hibákról a megadott határidőn belül, kivéve, ha a hibát a Nero AG-nál eltitkolták. az ellenőrzés során. A később felfedezett hibát szintén a Nero Nero részére kell bejelenteni. Nero AG-nek haladéktalanul meg kell küldeni. Ellenkező esetben ezek a hibás áruk a következőknek minősülnek elfogadottnak. A minőségi kifogások bejelentését írásban kell megtenni, és a következők szerint kell eljárni a hibákat részletesen le kell írni. Ezen kívül a HGB 377 f. §§ (Német Szövetségi törvénykönyv) Kereskedelmi törvénykönyv (HGB) megfelelően alkalmazandó.
(4) Ha a minőségi kifogás nem indokolt, és a termék hibátlan, a Nero AG jogosult a termékre vonatkozó a megrendelőt a szállítási és ellenőrzési költségekért cikkenként 15,-- euróval. A vevő jogosult bizonyítani, hogy a vonatkozó költségek alacsonyabbak, míg a Nero AG bizonyíthatja, hogy azok magasabbak.
(5) A garancia nem terjed ki a hibákra, ha az árut nem megfelelően kezelik, használják, módosítják vagy elhasználják az alábbiak által túlzott használat miatt. A jótállás nem alkalmazható, ha a vásárló vagy egy harmadik fél telepíti be a szerződés szerinti árut szakszerűtlenül, vagy ha azt saját maga karbantartja, javítja, módosítja vagy olyan munkakörnyezetnek teszi ki őket, amely nem felel meg a a telepítésre vonatkozóan megadott követelményekkel.
(6) Az ügyfél követelései kártérítés a szerződés nem teljesítése, hibás szerződéskötés miatt, a vállalt mellékkötelezettségek megszegése, a hibákból eredő következményes károk, jogosulatlan cselekményekből eredő károk és egyéb jogalapok miatt kizárt, feltéve, hogy a Nero AG felelős a garantált teljesítés elmulasztásáért. tulajdonságokért, szándékos tevékenységért vagy súlyos gondatlanságért. Ez a kizárás nem vonatkozik a német termékfelelősségi törvény (German Produkthaftungsgesetz) hatálya alá tartozik.
(7) A jótállási idő a szállítástól számított 12 hónap. A végfelhasználók által vásárolt fogyasztási cikkek esetében a jótállási időszak meghosszabbodik 24 hónapra hosszabbodik.


§ 12 Adatvédelem és titoktartás

Minden kapott személyes adatot bizalmasan kezelünk. A kért adatok üzleti tranzakciókhoz szükséges adatokat tároljuk, és csak a következő személyek részére továbbítjuk társult vállalatok és alvállalkozók részére a megrendelések feldolgozása céljából. A Nero AG felhívja az ügyfelek figyelmét a weboldalon közzétett adatvédelmi nyilatkozatra.


§ 13 Kommunikáció

(1) Amennyiben a szerződő partnerek e-mailben kommunikálnak egymással, akkor elismerik a szándéknyilatkozat korlátlan hatályát, az alábbi rendelkezéseknek megfelelően.
(2) Az e-mailben a szokásos nyilatkozatokat nem lehet elhallgatni vagy megkerülni azáltal, hogy névtelenül. Ez azt jelenti, hogy a nyilatkozatokon fel kell tüntetni a postai és a e-mail címét, a feladó dátumát és a feladás időpontját, valamint a küldő nevének megismétlése. Az alábbiak szerint érkezett e-mailek e szabályok szerint a másik partner által küldöttnek kell tekinteni, feltéve, hogy amennyiben nem bizonyítják az ellenkezőjét.
(3) Minden üzenetet a következő nyelven kell küldeni angol nyelven.


§ 14 Embargószabályok

A vásárló tudatában van annak, hogy a Nero AG által szállított termékek részben exporttilalmak hatálya alá tartoznak, és kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a korlátozásokat. a Nero AG által jelzett korlátozások betartására.


§ 15 Követelések engedményezése

Az ügyfél nem engedményezheti vagy ruházhatja át jogait és kötelezettségeit. a szerződésből eredő jogokat.


§ 16 Viták

Ezek a feltételek képezik a teljes megállapodást a Nero AG és a Nero AG között. és ügyfelei között. Ha a feltételek valamely része, rendelkezése vagy záradéka a vagy azok alkalmazása bármely személyre vagy körülményre, ha a Nero az eladási feltételek valamelyikét érvénytelennek, semmisnek vagy végrehajthatatlannak minősül, az ilyen megállapítás nem érinti és meghagyja a Nero az általános szerződési feltételek minden más része, rendelkezése, záradéka vagy alkalmazása érvényes marad. és e célból a feltételeket és kikötéseket úgy kell kezelni, hogy elválaszthatónak tekintendők. A jelen általános szerződési feltételekben használt szakaszcímek pusztán a következők a könnyebbség kedvéért, és nem járnak jogi vagy szerződéses hatással.


§ 17 Kereskedelmi és jogi székhely

A szerződő felek teljesítésének kereskedelmi székhelye a a Nero AG székhelye, Karlsruhe, Németország. A jogi székhelyet a következőkben állapodnak meg a teljesítés helye szerint illetékes bíróság, ha a megrendelő egy kereskedő, jogi személy vagy közjogi intézmény, vagy ha nem rendelkezik a Németországi Szövetségi Köztársaságban nem rendelkezik általános lakóhellyel. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi jogviszony most és a teljesítést követően is a szerződés teljesítése és végrehajtása a német jog szerint értelmezendő és érvényesítendő, kivéve az ENSZ vásárlási jogát.
Ha bármilyen kérdése van a jelen általános kereskedelmi feltételekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot minket