Γενικοί όροι συναλλαγών

§ 1 Πεδίο εφαρμογής

(1) Όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες της Nero AG υπόκεινται στα ακόλουθα Γενικά Όροι συναλλαγών της Nero AG. Όροι και προϋποθέσεις διαφορετικές από τις αναφερόμενες που αναφέρονται στο παρόν ισχύουν μόνο εφόσον έχουν εγκριθεί ρητά από τη Nero AG.
(2) Οι παρούσες γενικές όροι συναλλαγών ισχύουν και για τις μελλοντικές επιχειρηματικές σχέσεις, ακόμη και αν δεν είναι συμφωνηθεί ρητά εκ των προτέρων.
(3) Οι προφορικές συμφωνίες παροχής ασφάλειας πρέπει να να καταγράφονται σε ανθεκτικά μέσα καταγραφής δεδομένων, π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τροποποιήσεις των κανόνων, συμπεριλαμβανομένων των ρητρών επιβεβαίωσης, καθώς και των συμφωνιών σχετικά με τους χρόνους παράδοσης, τις σταθερές ή χωρίς δέσμευση, απαιτούν τεκμηριωμένη επιβεβαίωση από τη Nero AG.
(4) "Τέλος Χρήστης" σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους Συναλλαγών είναι ένα φυσικό πρόσωπο που δίνει παραγγελίες στη Nero AG για σκοπούς που δεν σχετίζονται με την εμπορική δραστηριότητα του προσώπου ή ελεύθερο επάγγελμα. "Έμπορος" σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους Συναλλαγών είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή προσωπική εταιρεία με νομική μορφή που αγοράζει αγαθά από τη Nero AG στο πλαίσιο των εμπορικών ή ελεύθερων δραστηριοτήτων του.


§ 2 Προσφορές, σύναψη σύμβασης, εκτέλεση και παράδοση Υποχρεώσεις

(1) Οι προσφορές σε αυτές τις ιστοσελίδες είναι αδέσμευτες, εκτός εάν ισχύει διαφορετικά. συμφωνηθεί ρητά ως δεσμευτική. Οι παραγγελίες θεωρούνται δεσμευτικές μόνο εάν επιβεβαιωθεί από τη Nero AG και πραγματοποιηθεί με την αποστολή των εμπορευμάτων. Προφορική συμφωνία εξασφαλίσεις δεν ισχύουν χωρίς γραπτή επιβεβαίωση.
(2) Η σύμβαση δημιουργείται από τον πελάτη που στέλνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μια παραγγελία ή συμπληρώνει και επιβεβαίωση της φόρμας στο διαδίκτυο και από τη Nero AG που αναγνωρίζει και προβαίνει σε την παραγγελία.
(3) Προς αποφυγή καθυστερήσεων και λανθασμένων παραδόσεων, όλες οι παραγγελίες πρέπει να προσδιορίζουν το όνομα του προϊόντος, το λειτουργικό σύστημα και το φορέα δεδομένων που θα που πρέπει να παραδοθεί. Εάν δεν ζητείται ρητά, οι πληροφορίες αυτές δεν απαιτούνται εφόσον ο αγοραστής συμπληρώνει πλήρως τη διαδικτυακή φόρμα.
Εάν τα παραγγελθέντα αγαθά δεν είναι η Nero AG έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η Nero AG θα ειδοποιεί αμέσως τον πελάτη για την εν λόγω μη διαθεσιμότητα και επιστρέφει στον το κόστος που χρεώθηκε.


§ 3 Παράδοση

(1) Οι χρόνοι αποστολής ή παράδοσης είναι μόνο εκτιμώμενοι και πρέπει να είναι δεσμευτικές για τη Nero AG μόνο εφόσον επιβεβαιωθούν εγγράφως. Η τήρηση ενός εκτιμώμενου ημερομηνίας παράδοσης εξαρτάται πάντα από την έγκαιρη παραλαβή των υποπρομηθειών. Εάν μια υποπρομηθευτής δεν μπορεί να παραδώσει για λόγους πέραν της ευθύνης της Nero AG ή εάν η η παράδοση καθυστερεί ή παρεμποδίζεται από ανωτέρα βία ή άλλα γεγονότα για τα οποία ευθύνεται η Nero AG δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη, η Nero AG έχει το δικαίωμα να αποσυρθεί από την σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση. Τέτοια γεγονότα περιλαμβάνουν: πυρκαγιά, πλημμύρα, εργατικές διαμάχες, προβλήματα λειτουργίας, απεργία, μετατροπές των αδειών και των νόμων από τις αρχές, οι οποίες δεν αποτελούν μέρος της κανονικής λειτουργίας της κινδύνους. Ο πελάτης θα ειδοποιείται αμέσως για μια τέτοια αθέτηση σε παράδοση
(2) Μπορούν να γίνουν τμηματικές παραδόσεις, εκτός εάν ο πελάτης αρνηθεί. ή είναι παράλογο γι' αυτόν να τις αποδεχθεί. Εάν οι μερικές παραδόσεις είναι πραγματοποιούνται, η Nero AG θα χρεώσει τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής μόνο μία φορά.


§ 4 Αποστολή/Μεταβίβαση κινδύνων/Αδυναμία αποδοχής εμπορευμάτων

(1) Τα εμπορεύματα αποστέλλονται από το απόθεμα της Nero AG στην Καρλσρούη, Γερμανία.
(2) Ο κίνδυνος απώλειας ή ζημίας μεταβιβάζεται σε κάθε περίπτωση στον πελάτη μόλις τα εμπορεύματα αποστολής εγκαταλείψουν την αποθήκη ή το γραφείο της Nero AG. Το ίδιο ισχύει και για τις παραδόσεις ελεύθερου προορισμού.
(3) Εάν ένας πελάτης δεν αποδέχεται τα πωληθέντα αγαθά, η Nero AG δικαιούται να απαιτήσει την αποδοχή ή, κατά την επιλογή της, να απαιτήσει 10% της τιμής αγοράς ως κατ' αποκοπήν αποζημίωση, εκτός εάν ο πελάτης αποδείξει ότι δεν υφίσταται ζημία ή ότι η ζημία έχει χαμηλότερη αξία. Στο περίπτωση εξαιρετικά μεγάλης ζημίας, η Nero AG διατηρεί το δικαίωμα να να προβάλει τις δικές της αξιώσεις. Εάν ο πελάτης δεν παραλάβει ή καθυστερήσει την παράδοση της η Nero AG θα αποθηκεύσει τα εμπορεύματα για λογαριασμό του πελάτη και με ευθύνη του πελάτη. με ευθύνη του πελάτη στις δικές της εγκαταστάσεις ή σε μεταφορέα ή σε δημόσια αποθήκη. Κατά τη διάρκεια του του χρόνου αποθήκευσης που προκαλείται από τη μη αποδοχή ή την καθυστέρηση της αποδοχής, ο πελάτης υποχρεούται καταβάλλει στη Nero AG κατ' αποκοπήν και χωρίς παραστατικά 20,-- ευρώ ανά εβδομάδα για την αποθήκευση έξοδα. Το εν λόγω κατ' αποκοπή ποσό μπορεί να μειωθεί εάν ο πελάτης αποδείξει ότι δεν υπάρχουν έξοδα ή ζημίες συνέβησαν. Σε περίπτωση εξαιρετικά υψηλών εξόδων αποθήκευσης η Nero AG διατηρεί το δικαίωμα το δικαίωμα να διεκδικήσει τις δικές της αξιώσεις.


§ 5 Τιμές και όροι πληρωμής

(1) Οι τιμές καταλόγου που αναφέρονται στις ιστοσελίδες ισχύουν κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Εκπτώσεις δεν χορηγούνται.
(2) Οι τιμές για τους τελικούς χρήστες πρέπει να είναι νοούνται για παραδόσεις από την έδρα της Nero AG, εξαιρουμένων των εξόδων συσκευασίας και μεταφοράς. Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Οι τιμές για εγχώριες πωλήσεις περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ.
Για συσκευασία και τα μεταφορικά έξοδα θα χρεώνονται στους τελικούς χρήστες.
(3) Η Nero AG δεν είναι υποχρεούται να δέχεται πληρωμές με επιταγές ή συναλλαγματικές. Σε περίπτωση αποδοχής, η πληρωμή αυτή αποτελεί εξόφληση του λογαριασμού. Χρεώσεις για ανάληψη και προεξόφλησης καθώς και οι φόροι επί των συναλλαγματικών βαρύνουν τον πελάτη. Nero AG δεν εγγυάται την έγκαιρη υποβολή, την κοινοποίηση της διαμαρτυρίας και την επιστροφή μιας συναλλαγματικής σε περίπτωση ατιμωρίας.
(4) Η Nero AG παραδίδει έναντι προκαταβολής πληρωμή, είσπραξη κατά την παράδοση ή πιστωτική κάρτα. Προμήθειες σε μεγάλες επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές τιμολογούνται σύμφωνα με προηγούμενη συμφωνία. Προκαταβολή πληρωμή ή εξόφληση με πιστωτική κάρτα θα λαμβάνεται δεόντως υπόψη κατά τη στιγμή της τιμολόγηση. Οι αποστολές στο εξωτερικό εξοφλούνται με πιστωτικές κάρτες.
(5) Σε όλα τα τιμολόγια που δεν εξοφλούνται κατά την ημερομηνία λήξης τους, η Nero AG χρεώνει τόκους με επιτόκιο 5% επί πάνω από το εκάστοτε ισχύον προεξοφλητικό επιτόκιο της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Το δικαίωμα διεκδίκησης περαιτέρω αξιώσεων που απορρέουν από καθυστερήσεις διατηρείται. Σε περίπτωση πληρωμής σε καθυστέρησης, όλες οι απαιτήσεις της Nero AG που σχετίζονται με τους πελάτες της θα είναι απαιτητές για άμεσο διακανονισμό. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση επιδείνωσης της των περιουσιακών στοιχείων του πελάτη και της αναστολής πληρωμής από τον πελάτη. Χρεώσεις τόκων για υπερημερίας θα συσσωρεύονται χωρίς προειδοποίηση.
(6) Εάν η Nero AG αξιώσει αποζημίωση για ζημία που προκλήθηκε από παραβίαση σύμβασης αγοράς, αποζημίωση ίση με κατ' αποκοπήν ποσό 15% του συμφωνηθέντος τιμήματος θα χρεώνεται, εφόσον δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για σημαντικά μικρότερη ζημία. Το δικαίωμα διεκδίκησης αξίωσης για πραγματική ζημία σε μεγαλύτερο ποσό διατηρείται.


§ 6 Επιφύλαξη των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

(1) Όλες οι παραδόσεις και οι υπηρεσίες υπόκεινται σε κράτηση όλων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Η Nero AG εξακολουθεί να κατέχει όλα τα παραδοθέντα αγαθά μέχρι την πλήρη την πλήρη εξόφληση του τιμήματος αγοράς ή μέχρι να εξοφληθούν όλες οι επιταγές και οι συναλλαγματικές και όλες οι άλλες απαιτήσεις έχουν εξοφληθεί σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ της Nero AG και του πελάτη.
(2) Ο πελάτης δικαιούται να μεταπωλήσει το τα αγαθά υπό τον όρο της συμμόρφωσης με τους κανόνες για τις συναλλαγές σε συνήθεις εμπορικές συναλλαγές. Ο πελάτης δεν επιτρέπεται να διαθέσει τα αγαθά με προστατευτική μεταφορά ή με ενεχυρίαση. Η Nero AG πρέπει να ενημερώνεται αμέσως για για κάθε διάθεση από τρίτους, ιδίως για κάθε ενεχυρίαση και εκχωρήσεις, και πρέπει να υποβληθούν όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την παρέμβαση χωρίς καθυστέρηση.
(3) Η άσκηση των περιουσιακών δικαιωμάτων και η αξίωση αποκατάστασης είναι δεν θεωρείται ότι συνιστούν υπαναχώρηση από τη σύμβαση.
(4) Ο πελάτης εκχωρεί στη Nero AG όλες τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τη μεταπώληση του εμπορευμάτων. Ο πελάτης μπορεί, με την επιφύλαξη της ανάκλησης από τη Nero AG, να εισπράττει αυτές τις απαιτήσεις. Κατόπιν απαίτησης της Nero AG, ο πελάτης οφείλει να γνωστοποιήσει τις εκχωρημένες απαιτήσεις και τους οφειλέτες τους. Η Nero AG μπορεί να γνωστοποιήσει την εκχώρηση στους οφειλέτες του πελάτη.
(5) Τα εμπορεύματα υπό την ιδιοκτησία της Nero AG μπορούν να μεταποιούνται από τον πελάτη για λογαριασμό της Nero AG. Τα δικαιώματα κυριότητας επί αυτά τα εμπορεύματα θα αντιστοιχούν στην αγοραία τιμή που επικρατεί κατά το χρόνο της μεταποίησης. Κατά την ενσωμάτωση των εμπορευμάτων που υπόκεινται σε κράτηση με άλλα υλικά, η Nero AG θα γίνει συνιδιοκτήτης του νέου προϊόντος βάσει της αξίας των εμπορευμάτων κατ' αναλογία προς την αξία των άλλων υλικών κατά το χρόνο της μεταποίησης. Η παράδοση θα αντικατασταθεί από τον πελάτη που θα λάβει το νέο προϊόν δωρεάν στην κατοχή του για λογαριασμό της Nero AG.
(6) Σε περίπτωση καθυστέρησης ή αναμενόμενης αθέτησης πληρωμής από τον πελάτη, η Nero AG δικαιούται να εισπράξει όλα τα αντίστοιχα εμπορεύματα που εξακολουθούν να βρίσκονται στη διάθεση του πελάτη. Ο πελάτης οφείλει να επιτρέπει την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους ή αντιπροσώπων της Nero AG κατά τις εργάσιμες ώρες και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
(7) Η Η επιφύλαξη των δικαιωμάτων κυριότητας θα αποδεσμεύεται εάν τα εξασφαλισμένα κεφάλαια υπερβαίνουν τα ανεξόφλητα χρέη κατά περισσότερο από 20%.
(8) Εάν τρίτοι διεκδικήσουν δικαιώματα σε των εμπορευμάτων που υπόκεινται σε κράτηση, π.χ. σε περίπτωση ενεχυρίασης, ο πελάτης πρέπει να δηλώσει ότι η Nero AG είναι ο ιδιοκτήτης και πρέπει να ειδοποιήσει τη Nero AG χωρίς καθυστέρηση. Κόστος που ενδέχεται να προκύψουν από την παρέμβαση της Nero AG βαρύνουν τον πελάτη.
(9) Η Nero AG έχει τη δυνατότητα να κατανέμει τις πληρωμές σε παλαιότερες ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις. Οι εισπραχθείσες πληρωμές μπορούν να συμψηφιστούν με το κόστος των νομικών ενεργειών - σε κυρίως σε δικαστικές διώξεις, κατά πρώτον, κατά δεύτερον με τόκους και τέλος έναντι της κύριας οφειλής.


§ 7 Δικαίωμα αποκατάστασης

(1) Σύμφωνα με το "German Bürgerlichem Gesetzbuch" η Nero AG παρέχει στον Τελικό Χρήστη το δικαίωμα επιστροφής σε μια συναλλαγή εξ αποστάσεως πώλησης. Η επιστροφή και επαναπαραλαβή των εμπορευμάτων πρέπει να διεκδικηθεί εντός δύο εβδομάδων. Ο καθορισμένος χρόνος της δύο εβδομάδων αρχίζει όταν δηλωθεί η λήξη της συναλλαγής, αλλά όχι πριν από την παραλαβή των εμπορευμάτων.
(2) Το δικαίωμα επιστροφής δεν ισχύει για την παράδοση λογισμικού, εάν ο παραδοτέος φορέας δεδομένων έχει αποσφραγιστεί από τον τελικό χρήστη. Το σχίσιμο του σελοφάν περιτυλίγματος των αγαθών θεωρείται ότι συνιστά αποσφράγιση. Επιπλέον, το δικαίωμα επιστροφής δεν ισχύει στην περίπτωση περίπτωση πώλησης σειριακών αριθμών που απαιτούνται για την έκδοση της δοκιμαστικής έκδοσης δοκιμαστικών εκδόσεων του λογισμικού ή για την έκδοση λογισμικού OEM σε λιανική και για την πώληση ενημερώσεων και πρόσθετων προγραμμάτων.
(3) Τα εμπορεύματα πρέπει να είναι σε σε άριστη κατάσταση (πλήρη και χωρίς φθορές, συνοδευόμενα από το εγχειρίδιο λειτουργίας κ.λπ.). Εάν ο τελικός χρήστης είναι υπεύθυνος για ζημιές, απώλειες ή άλλα ελαττώματα, οφείλει να να αποζημιώσει τη Nero AG για τη μειωμένη ή την πλήρη αξία των αγαθών.
(4) Η αξίωση για την επιστροφή των εμπορευμάτων πρέπει να απευθύνεται στην ακόλουθη διεύθυνση :
Nero AG, Rüppurrer Strasse 1a, 76137, Καρλσρούη, Γερμανία.

(5) Το δικαίωμα δεν ισχύει για τους εμπόρους. Το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με "German Bürgerlichem Gesetzbuch" είναι συνεπώς ανενεργό.


§ 8 Απαγόρευση συμψηφισμού και δικαιώματα παρακράτησης

(1) Ο πελάτης δεν δικαιούται να συμψηφίσει τις δικές του απαιτήσεις με πληρωμές που οφείλονται από αυτόν, εκτός εάν η απαίτηση υποστηρίζεται από νομικά πορίσματα.
(2) Ο πελάτης δεν δικαιούται να παρακρατήσει πληρωμές λόγω παραπόνων για την ποιότητα, εκτός εάν οι εν λόγω καταγγελίες δεν αμφισβητούνται ή υποστηρίζονται από νομικά πορίσματα.


§ 9 Προϊόν λογισμικού

(1) Το προϊόν λογισμικού που αγοράστηκε από τον πελάτη περιλαμβάνει φορέα δεδομένων (CD ROM, δισκέτα, e-mail, κ.λπ.), τη σχετική τεκμηρίωση, εάν υπάρχει, και ένα άδεια χρήσης του προϊόντος λογισμικού σύμφωνα με την άδεια χρήσης όρους.
(2) Ξεκινώντας από την πρώτη χρήση του πακέτου λογισμικού, ο πελάτης αποδέχεται τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις άδειας χρήσης. Το προϊόν λογισμικού παραμένει πνευματική ιδιοκτησία του δικαιοπάροχου. Όλη η τεκμηρίωση του προϊόντος, τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή στις σελίδες του διαδικτύου αποτελούν ιδιοκτησία της Nero AG. Κατά τη χρήση των προϊόντων που παραδίδονται, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας της τρίτων πρέπει να τηρούνται. Με το άνοιγμα της σφραγισμένης συσκευασίας του δίσκου, η οι συνημμένοι όροι άδειας χρήσης του κατασκευαστή αναγνωρίζονται. Μια μεταγενέστερη επιστροφή ή αντικατάσταση από άλλο προϊόν δεν επιτρέπεται.
(3) Ο πελάτης πρέπει να προστατεύεται από την απώλεια δεδομένων. Επειδή μια νέα εγκατάσταση ή μια τροποποιημένη εγκατάσταση του λογισμικού μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο απώλειας δεδομένων, ο πελάτης πρέπει να φροντίζει ώστε τα δεδομένα να εξασφαλίζονται με όλα τα διαθέσιμα μέσα.


§ 10 Προστατευτικά δικαιώματα

Με την αγορά του προγράμματος λογισμικού ο πελάτης αποκτά ένα μόνο δικαίωμα χρήσης. Η δυνατότητα μεταβίβασης αυτού του δικαιώματος καθώς και η πραγματοποίηση μιας αντιγράφου ασφαλείας καθορίζεται από τον κανονισμό της EULA (End User License Αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται κανονικά στο προϊόν. Δημιουργία αντιγράφων γενικά δεν επιτρέπεται, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Επιπλέον, ο πελάτης πρέπει να σέβεται όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των προϊόντων και σε περίπτωση μεταπώλησης πρέπει να διαβιβάζει τον περιορισμό των του δικαιώματος χρήσης στους πελάτες του. Η χρήση σε εσωτερικό δίκτυο επιτρέπεται μόνο βάσει άδειας χρήσης που επεκτείνεται ρητά προς τούτο.


§ 11 Εγγύηση/Αποκλεισμός ευθύνης

(1) Σε περίπτωση αξιώσεων ποιότητας, η εγγύηση είναι, κατ' επιλογή της Nero AG, περιορίζεται σε παραδόσεις αντικατάστασης ή σε επακόλουθη επισκευή. Η Nero AG αποποιείται κάθε ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και εμπορευσιμότητας. Η κυκλοφορία μιας νέας έκδοσης λογισμικού από τη Nero AG δεν σημαίνει συνιστά ελάττωμα του προηγουμένως πωληθέντος λογισμικού.
(2) Εάν οι επισκευές ή παραδόσεις αντικατάστασης αποτυγχάνουν εντός κατάλληλου χρονικού διαστήματος, ο πελάτης έχει την επιλογή να απαιτήσει μείωση της τιμής αγοράς ή να υπαναχωρήσει από το τη σύμβαση. Ο καθορισμένος χρόνος δεν θα είναι μικρότερος από τέσσερις εβδομάδες. Επισκευές ή αντικαταστάσεις θεωρούνται ανεπιτυχείς εάν έχουν γίνει τρεις απόπειρες διόρθωσης των αξιώσεων ποιότητας απέτυχαν.
(3) Ειδοποίηση για εμφανή ελαττώματα ή διαφανείς ζημιές πρέπει να γνωστοποιούνται εγγράφως στη Nero AG εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων στον προορισμό, σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, πριν από την τα εμπορεύματα έχουν υποστεί επεξεργασία ή συναρμολόγηση.
Εάν δεν υποβληθεί καταγγελία ποιότητας εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος από την παραλαβή της αποστολής, τα εμπορεύματα θεωρούνται αποδεκτά από τον πελάτη και όλες οι αξιώσεις εγγύησης παραγράφονται. Στη διεύθυνση για την έγκαιρη ειδοποίηση, αρκεί η έγκαιρη αποστολή της ειδοποίησης. το βάρος της απόδειξης φέρει ο πελάτης. Οι έμποροι πρέπει να ελέγχουν την ποιότητα και την πληρότητα των εμπορευμάτων αμέσως μετά την παραλαβή τους και πρέπει να ειδοποιούν τη Nero AG για τα ελαττώματα που διαπιστώνονται χωρίς καθυστέρηση. Τα παραδοθέντα εμπορεύματα θεωρούνται αποδεκτά εάν ο έμπορος δεν ελέγξει τα παραληφθέντα εμπορεύματα και δεν ειδοποιήσει τη Nero AG για τυχόν ελαττώματα εντός της καθορισμένης προθεσμίας, εκτός εάν το ελάττωμα είχε αποκρυβεί κατά την κατά την επιθεώρηση. Η ειδοποίηση για ένα ελάττωμα που διαπιστώθηκε σε μεταγενέστερη ημερομηνία πρέπει επίσης να δοθεί στη Nero AG χωρίς καθυστέρηση. Διαφορετικά, τα εν λόγω ελαττωματικά εμπορεύματα θα θεωρηθούν ως αποδεκτά. Η κοινοποίηση των παραπόνων ποιότητας πρέπει να γίνεται εγγράφως και τα ελαττώματα πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς. Επιπλέον, οι §§ 377 στ. HGB (γερμανικά Εμπορικός Κώδικας) ισχύουν αντίστοιχα.
(4) Εάν η καταγγελία ποιότητας δεν δικαιολογημένη και το προϊόν είναι άψογο, η Nero AG δικαιούται να χρεώσει το πελάτη για έξοδα αποστολής και ελέγχου ύψους 15,-- ευρώ ανά είδος. Ο πελάτης θα έχει το δικαίωμα να αποδείξει ότι τα αντίστοιχα έξοδα είναι χαμηλότερα, ενώ η Nero AG μπορεί να αποδείξει ότι είναι υψηλότερα.
(5) Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα εάν τα αγαθά έχουν υποστεί ακατάλληλη επεξεργασία, χρήση, τροποποίηση ή φθορά από υπερβολική χρήση. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν ο πελάτης ή τρίτος εγκαταστήσει τα συμβατικά αγαθά με ακατάλληλο τρόπο ή αν τα συντηρεί μόνος του, επισκευάζει, τα τροποποιεί ή τα εκθέτει σε περιβάλλον εργασίας που δεν είναι συμβατό με τα δηλωμένες απαιτήσεις εγκατάστασης.
(6) Απαιτήσεις πελάτη για αποζημίωση λόγω μη εκπλήρωσης, πλημμελούς σύναψης σύμβασης, παραβίαση συμφωνημένων παράπλευρων υποχρεώσεων, επακόλουθες ζημίες από ελαττώματα, ζημίες που προκύπτουν από μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες και άλλους νομικούς λόγους είναι αποκλείονται, υπό την προϋπόθεση ότι η Nero AG ευθύνεται για τη μη παροχή εγγυημένων ιδιοτήτων, για εσκεμμένη ενέργεια ή για βαριά αμέλεια. Ο αποκλεισμός αυτός δεν ισχύει ισχύει για αξιώσεις σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία περί ευθύνης προϊόντων (γερμανική Produkthaftungsgesetz).
(7) Η περίοδος εγγύησης είναι 12 μήνες από την παράδοση. Για την αγορά καταναλωτικών αγαθών από τελικούς χρήστες, η περίοδος εγγύησης παρατείνεται σε 24 μήνες.


§ 12 Προστασία δεδομένων και εμπιστευτικότητα

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται θα αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά. Τα απαιτούμενα δεδομένα για τις επιχειρηματικές συναλλαγές θα αποθηκεύονται και θα διαβιβάζονται μόνο σε συνεργαζόμενες εταιρείες και υποπρομηθευτές για τους σκοπούς της επεξεργασίας των παραγγελιών. Η Nero AG παραπέμπει τους πελάτες στη δήλωση απορρήτου που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα.


§ 13 Επικοινωνία

(1) Εφόσον οι συμβαλλόμενοι εταίροι επικοινωνούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αυτοί αναγνωρίζουν την απεριόριστη ισχύ της δήλωσης βούλησης, που διαβιβάζεται με αυτό το μέσο, σύμφωνα με τους ακόλουθους κανονισμούς.
(2) Στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι συνήθεις δηλώσεις δεν μπορούν να αποσιωπηθούν ή να παρακαμφθούν με την πραγματοποίηση ανώνυμα. Αυτό σημαίνει ότι οι δηλώσεις πρέπει να αναφέρουν την ταχυδρομική και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των αποστολέων, τις ημερομηνίες και τις ώρες αποστολής και, κατά τις στο τέλος τους, μια επανάληψη των ονομάτων των αποστολέων. Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνεται σύμφωνα με τους παρόντες κανονισμούς θα θεωρείται ότι έχει αποσταλεί από τον άλλο εταίρο, υπό την προϋπόθεση ότι εφόσον δεν αποδεικνύεται το αντίθετο.
(3) Όλα τα μηνύματα πρέπει να γίνονται σε Αγγλική γλώσσα.


§ 14 Κανόνες εμπάργκο

Ο πελάτης γνωρίζει ότι τα προϊόντα που παραδίδονται από τη Nero AG είναι εν μέρει υπόκεινται σε απαγορεύσεις εξαγωγής και δεσμεύεται να τηρεί τους περιορισμούς που υποδεικνύει η Nero AG.


§ 15 Εκχώρηση απαιτήσεων

Ο πελάτης δεν επιτρέπεται να εκχωρεί ή να μεταβιβάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις. που απορρέουν από τη σύμβαση.


§ 16 Διαφορές

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ της Nero AG και των πελατών της. Εάν ένα μέρος, διάταξη ή ρήτρα των όρων και προϋποθέσεων πώλησης, ή η εφαρμογή τους σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιστάσεις, κρίνεται άκυρη, άκυρη ή μη εκτελεστή, η εν λόγω απόφαση δεν επηρεάζει και αφήνει όλα τα υπόλοιπα μέρη, διατάξεις, ρήτρες ή εφαρμογές των όρων και προϋποθέσεων πώλησης. και για το σκοπό αυτό, οι όροι και οι προϋποθέσεις θα αντιμετωπίζονται ως ως διαχωρίσιμοι. Οι τίτλοι των τμημάτων που χρησιμοποιούνται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις είναι αμιγώς για λόγους ευκολίας και δεν έχουν καμία νομική ή συμβατική ισχύ.


§ 17 Εμπορική και νομική κατοικία

Εμπορική κατοικία για την εκτέλεση των συμβαλλομένων μερών είναι η έδρα της Nero AG, Καρλσρούη, Γερμανία. Η νόμιμη κατοικία συμφωνείται είναι το αρμόδιο δικαστήριο για τον τόπο εκτέλεσης, εάν ο πελάτης είναι επιτηδευματίας, νομικό πρόσωπο ή ειδικό ίδρυμα δημοσίου δικαίου ή εάν δεν έχει γενικό τόπο διαμονής στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι όλες οι έννομες σχέσεις της παρούσας σύμβασης τώρα και μετά την εκπλήρωση της της σύμβασης θα ερμηνεύονται και θα εκτελούνται σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο, εξαιρουμένου του δικαιώματος αγοράς του ΟΗΕ.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες γενικούς όρους συναλλαγών, παρακαλούμε επικοινωνήστε εμάς